Tarihçe

Türkiye'nin kırk yılı aşkın, uzun terörle mücadele geçmişinde bütüncül bir terörle mücadele stratejisinin bulunmadığı ve terör sorununa sivil bir perspektiften bakan bir kurumunun olmadığı hususu ciddi bir eksiklik olarak sürekli dile getirilmiştir. Ülkemizdeki demokratikleşme adımlarına uygun olarak terörle mücadele alanında güvenlik tedbirlerinin yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve psikolojik tedbirlerin geliştirilmesi ve insani boyutun ihmal edilmemesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.


Müsteşarlığımız, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla, terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Resmi Gazete'nin 04.03.2010 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 5952 sayılı ''Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ile İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.


Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 08.07.2011 tarihinde yapılan değişiklikle Başbakanlığa bağlanmış olup, halihazırda 03.09.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 


Müsteşarlığımızın Teşkilat Kanunu ile kendisine verilen görevleri ifa etmekte olup; güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi bulunmamaktadır.


Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmakla birlikte; gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabilmektedir.


Müsteşarlık bünyesinde, doğrudan Müsteşara bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İstihbarat Değerlendirme Merkezi, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığından alınan stratejik istihbaratı değerlendirerek ilgili birimler ve karar alıcılarla paylaşımı görevlerini yerine getirmektedir.


Müsteşarlığımıza hizmet binası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) ait Atatürk Bulvarı 149 numaralı bina 10 yıllık süre için kiralanmıştır.


Vizyonumuz

Toplumsal kurumların ve halkın desteğini alarak terör tehdidinin ortadan kaldırılmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi bir kurum olmaktır.


Misyonumuz

Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır.


Temel Değerlerimiz

 

 • Hukukun üstünlüğü
 • Temel hak ve özgürlüklere saygı
 • Çok boyutlu ve bütüncül bir bakış açısı
 • Proaktif yaklaşım
 • Uzmanlık
 • Doğru ve etkin iletişim
 • Çözüm odaklılık
 • İşbirliğine açıklık
 • Hesap verilebilirlik
 • Şeffaflık
 • Toplumsal Katkı ve Katılım


Etik İlkeler

 

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma


Müsteşarlığımız Etik Komisyonu;


Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak, Etik uygulamalarını değerlendirmek üzere Müsteşarlığımız Etik Komisyonu görev yapmaktadır.


EKPSS-2016/1 Sonuçlarına Göre ÖSYM tarafından Müsteşarlığımıza Yerleşen Adayın Dikkatine

Duyurular - 09.09.2016

Adayın gerekli belgeleri en geç 30.09.2016 (Cuma) günü mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları v...

Devamı

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

Duyurular - 27.07.2016

Müsteşarlığımıza ait 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayımlanmıştır.

Devamı

KPSS-2016/1 Sonuçlarına Göre ÖSYM Tarafından Müsteşarlığımıza Yerleşenlerin Dikkatine

Duyurular - 19.07.2016

Adayların aşağıda yer alan belgeleri en geç 22.07.2016 (Cuma) günü mesai saati bitimine kadar İnsan ...

Devamı